Procedury covid-19

Informacja o postępowaniu  w przypadku wystąpienia objawów Covid 19 u dziecka

 1. Jeżeli stwierdzimy objawy u dziecka mogące świadczyć o Covid-19 (gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) odsyłamy dziecko do pomieszczenia izolacji
 2. Opiekę nad dzieckiem przejmuje wytypowany pracownik przedszkola
 3. Opiekun musi być ubrany w sprzęt ochronny (kombinezon, rękawice, przyłbica)
 4. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15 min sprawdza temperaturę dziecka oraz zapisuje informacje na karcie dziecka (zał. karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka w związku z Covid-19)
 5. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania bezpośrednio z pokoju izolacji
 6. Przed odbiorem podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka
 7. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nieodebraniu dziecka przez rodzica wdrażamy postępowanie w przypadku zagrożenia życia –
 8. Wzywamy karetkę, przekazujemy kartę informacyjną o dziecku.
 9. Prosimy Ratownika o podpisanie przekazania dziecka oraz pisemną informację o szpitalu do którego zostało przewiezione.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego
w związku z emisją wirusa Covid-19
w Miejskim Przedszkolu nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. „ABC…” w Zielonej Górze

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 II. Cel procedury

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.
 3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

III. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki
 • sprawdzenie stanu zdrowia dziecka.

IV. Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

V. Ustalenie stanu zdrowia dziecka

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 1), jednocześnie zobowiązuje się rodzica/prawnego opiekuna dziecka o niezwłocznym poinformowaniu personelu o zmianie stanu zdrowia dziecka.
 2. Dziecko każdorazowo przed odebraniem przez pracownika placówki ma mierzoną temperaturę ciała.
 3. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.

VI. Przyprowadzanie dziecka do placówki

 1. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka do godz. 8:00. Dziecko odbiera od rodzica pracownik placówki przy specjalnie wyznaczonych wejściach.
 2. W wyznaczonym do tego miejscu  rodzic czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37*C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki.
 3. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób w tym pracownika przedszkola. Jeżeli sytuacja wymaga wejścia Rodzica na teren przedszkola wchodzi w maseczce oraz rękawiczkach, (rodzic/opiekun dziecka zaopatruje się sam w środki ochrony osobistej).
 4. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki odbiera dziecko od rodziców ( może wziąć maksymalnie dwójkę dzieci z jednej grupy), odpowiedzialny jest za zdezynfekowanie rąk dziecka, zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się, umycie z dzieckiem rąk, oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali.  Pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte w wywiadzie informacje.

VII. Odbieranie dziecka z placówki

 1. Rodzic odbiera dziecko od godz. 14:00, wtedy pracownicy pełnią dyżury przy drzwiach. W sytuacji gdy rodzic chce odebrać dziecko wcześniej zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi i stawić się o umówionej godzinie.
 2. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 3. Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce, i pomaga ubrać się w szatni i prowadzi do rodzica.
 4. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikator lub od pracownika odprowadzającego dziecko.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrekcja Przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrekcja Przedszkola.

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 06.05.2020r.  do odwołania przez Dyrekcję Przedszkola

OŚWIADCZENIE – do pobrania